ประชาสัมพันธ์

ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเดินรถ, เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่่ยง, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์, เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน, บุคลากร, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, นายช่าง, ผู้ตรวจสอบ, ช่างเทคนิค, พนักงานธุรการ, พนักงานบัญชีและการเงิน และช่าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเดินรถ, เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่่ยง, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์, เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน, บุคลากร, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, นายช่าง, ผู้ตรวจสอบ, ช่างเทคนิค, พนักงานธุรการ, พนักงานบัญชีและการเงิน และช่าง)
ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ตำแหน่งพนักงานจำหน่ายตั๋ว, พนักงานปล่อยรถ, พนักงานควบคุม, พนักงานรับฝากพัสดุภัณฑ์ และพนักงานชานชาลา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ตำแหน่งพนักงานจำหน่ายตั๋ว, พนักงานปล่อยรถ, พนักงานควบคุม, พนักงานรับฝากพัสดุภัณฑ์ และพนักงานชานชาลา)
ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, นายช่าง, ช่างเทคนิค และช่าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, นายช่าง, ช่างเทคนิค และช่าง)
ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเดินรถ, เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์, เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน, บุคลากร, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, ผู้ตรวจสอบ, พนักงานธุรการ และพนักงานบัญชีและการเงิน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเดินรถ, เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์, เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน, บุคลากร, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, ผู้ตรวจสอบ, พนักงานธุรการ และพนักงานบัญชีและการเงิน) 
ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งพนักงานขายเชื้อเพลิง, พนักงานจำหน่ายตั๋ว, พนักงานปล่อยรถ, พนักงานควบคุม, พนักงานรับฝากพัสดุภัณฑ์ และพนักงานชานชาลา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งพนักงานขายเชื้อเพลิง, พนักงานจำหน่ายตั๋ว, พนักงานปล่อยรถ, พนักงานควบคุม, พนักงานรับฝากพัสดุภัณฑ์ และพนักงานชานชาลา)

ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิสอบปฏิบัติ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเดินรถ, เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์, เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน, บุคลากร, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, ผู้ตรวจสอบ, พนักงานธุรการ และพนักงานบัญชีและการเงิน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิสอบปฏิบัติ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเดินรถ, เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์, เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน, บุคลากร, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, ผู้ตรวจสอบ, พนักงานธุรการ และพนักงานบัญชีและการเงิน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ และมีสิทธิสอบข้อเขียน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, นายช่าง, ช่างเทคนิค และช่าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ และมีสิทธิสอบข้อเขียน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, นายช่าง, ช่างเทคนิค และช่าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่อาคารศูนย์ฝึกอบรม บขส. รังสิต
ประกาศบริษัทขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และรายละเอียดในการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศบริษัทขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และรายละเอียดในการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. เจ้าหน้าที่การเดินรถ ระดับ 4 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ระดับ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ระดับ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. บุคลากร ระดับ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ระดับ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9. ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  10. พนักงานธุรการ ระดับ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  11. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  12. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคเหนือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  13. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  14. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  15. พนักงานขายเชื้อเพลิง ระดับ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  16. พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  17. พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคเหนือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  18. พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  19. พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคตะวันออก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  20. พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  21. พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  22. พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคเหนือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  23. พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  24. พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคตะวันออก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  25. พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  26. พนักงานควบคุม ระดับ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  27. พนักงานรับฝากพัสดุภัณฑ์ ระดับ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  28. พนักงานชานชาลา ระดับ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตามราม

ประกาศบริษัทขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ และรายละเอียดในการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศบริษัทขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ และรายละเอียดในการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2.นายช่าง ระดับ 4 (ด้านเครื่องยนต์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3.นายช่าง ระดับ 4 (ด้านอิเล็กทรอนิกส์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4.นายช่าง ระดับ 4 (ด้านไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5.ช่างเทคนิค ระดับ 2 (ด้านไฟฟ้ารถยนต์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6.ช่างเทคนิค ระดับ 2 (ด้านอิเล็กทรอนิกส์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7.ช่างเทคนิค ระดับ 2 (ด้านไฟฟ้า)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตามราม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่การเดินทางไปสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ บขส.
ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก
คลิกที่ีนี่เพื่ออ่าน  ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก