ประชาสัมพันธ์

ประกาศบริษัทขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และรายละเอียดในการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศบริษัทขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และรายละเอียดในการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. เจ้าหน้าที่การเดินรถ ระดับ 4 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ระดับ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ระดับ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. บุคลากร ระดับ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ระดับ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9. ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  10. พนักงานธุรการ ระดับ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  11. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  12. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคเหนือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  13. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  14. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  15. พนักงานขายเชื้อเพลิง ระดับ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  16. พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  17. พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคเหนือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  18. พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  19. พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคตะวันออก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  20. พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  21. พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  22. พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคเหนือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  23. พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  24. พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคตะวันออก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  25. พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  26. พนักงานควบคุม ระดับ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  27. พนักงานรับฝากพัสดุภัณฑ์ ระดับ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  28. พนักงานชานชาลา ระดับ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตามราม

ประกาศบริษัทขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ และรายละเอียดในการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศบริษัทขนส่ง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ และรายละเอียดในการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2.นายช่าง ระดับ 4 (ด้านเครื่องยนต์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3.นายช่าง ระดับ 4 (ด้านอิเล็กทรอนิกส์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4.นายช่าง ระดับ 4 (ด้านไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5.ช่างเทคนิค ระดับ 2 (ด้านไฟฟ้ารถยนต์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6.ช่างเทคนิค ระดับ 2 (ด้านอิเล็กทรอนิกส์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7.ช่างเทคนิค ระดับ 2 (ด้านไฟฟ้า)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตามราม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่การเดินทางไปสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ บขส.
ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก
คลิกที่ีนี่เพื่ออ่าน  ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก